More Ukrainian grain reaching developing countries